Konkurs Bilety na nudę

with Brak komentarzy

Mamy coś na osłodę tej brzydkiej pogody za oknem! Konkurs Bilety na nudę, to coś dla wszystkich osób, które lubią teatr i Koziołka Matołka. Lubisz? Czytaj dalej.

Skoro pogoda za oknem niezbyt zachęca do aktywności, to my trochę podkręcimy atmosferę by uruchomić pokłady kreatywności i twórczości wśród naszych fanek i fanów ;)

 

Konkurs Bilety na nudę

Konkurs Bilety na nudę NAGRODA

Do wygrania w naszym konkursie są 2 bilety do Teatru Wybrzeże. Aby wziąć w nim udział pod postem konkursowym na profilu Facebook MAMYWENE dodaj zdjęcie przedstawiające Twój pomysł na kreatywne spędzanie wolnego czasu.

Bilety dla dwóch osób
sobota 29 kwietnia, godz. 15:00
spektakl „Przygody Koziołka Matołka”
Teatr Wybrzeże

 

 


Konkurs Bilety na nudę REGULAMIN


REGULAMIN KONKURSU Bilety na nudę
(dalej: „Regulamin”)

§1.
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]

Organizatorem konkurs Bilety na nudę (dalej: „Bilety”) jest grupa nieformalna Kolektyw Twórczy MAMYWENE zwana dalej „Organizatorem”.

Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. jest Teatr Wybrzeże.

Organizator jest pośredniczącym w przekazaniu Nagrody od Teatru Wybrzeże.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez przekazujący Nagrodę Teatr Wybrzeże.

Celem Konkursu jest promocja usług Organizatora.

Konkurs trwa od dnia 26 kwietnia 2017 r. od godziny 9:00 do dnia 27 kwietnia 2017 r. do godziny 13:00 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).

Serwis Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§2.
[UCZESTNICZKI/UCZESTNICY KONKURSU]

W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, które są osobami pełnoletnimi. Koniecznym warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie prywatnego profilu na Facebooku z prawdziwymi danymi osobowymi.

Uczestniczkami/Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej nagrody w Konkursie.

Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestniczka/Uczestnik powinien:
zamieścić w Okresie Trwania Konkursu na fanpage Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia na temat zawarty w treści posta konkursowego (dalej: „Praca Konkursowa”)
Zamieszczenie Pracy Konkursowej na fanpage Organizatora zwane będzie w dalszej części Regulaminu „Zgłoszeniem”.

Odpowiedź udzielona przez Uczestniczkę/Uczestnika:
nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych lub treści sprzecznych z prawem
nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów
nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.
w przypadku wykrycia naruszenia któregokolwiek z powyższych postanowień, Uczestniczka/Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.

Każda z Uczestniczek/Uczestników ma prawo zgłosić do Konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o dokonaniu Zgłoszenia, należy przez to rozumieć wpływ Zgłoszenia na serwer systemu teleinformatycznego Strony Konkursowej.

§3 .
[NAGRODY]

W Konkursie przyznana zostanie 1 następująca nagroda (dalej: „Nagroda”):
2 bilety na spektakl „Przygody Koziołka Matołka” w Teatrze Wybrzeże na scenie Malarnia w dniu 29 kwietnia o godzinie 15:00 (dalej: „Nagroda Główna”)

Laureaci(ki Konkursu nie mają prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody.

Laureat(ka) Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

Jednej Uczestniczce/jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

§4
[PRZEBIEG KONKURSU]

Uczestniczka/Uczestnik zgłasza się do udziału w Konkursie przez umieszczenie komentarza pod postem konkursowym na fanpage Organizatora ze zdjęciem na temat zawarty w tym poście.

Uczestniczka/Uczestnik może zgłosić się do konkursu dowolną liczbę Prac Konkursowych pod warunkiem, że każda z nich spełniać będzie wymagania wskazane w §2 ust. 6 Regulaminu.

Nagroda przyznana zostanie przez komisję wybraną przez Organizatora na podstawie subiektywnego wyboru najciekawszej wypowiedzi. W skład komisji wchodzą członkinie Kolektywu Twórczego MAMYWENE.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na fanpage Organizatora najpóźniej w dniu 27 kwietnia o godzinie 19:00

Osoba biorąca udział w konkursie, której przysługuje Nagroda (dalej: „Laureat(ka)”), zostanie powiadomiona o wygranej do dnia 28 kwietnia 2017 za pomocą stosownej wiadomości prywatnej za pośrednictwem serwisu Facebook.

Laureat jest zobowiązany do wysłania w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r. przez wiadomość prywatną do fanpage MAMYWENE wiadomości zawierającej:
dane osobowe Laureata w postaci: imienia, nazwiska w celu przekazania ich do Teatru Wybrzeże.

W przypadku nieotrzymania od Laureata do dnia 28 kwietnia 2017 r. wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej, Uczestniczka/Uczestnik traci prawo do Nagrody.

 

§5.
[REKLAMACJE]

Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane mailowo na adres Organizatora: kontakt@mywy.org.pl

Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestniczkom/Uczestnikom Konkursu.

Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Konkurs-Reklamacja” oraz zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestniczki/Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.

Uczestniczka/Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony mailem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§6
[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH]

Administratorem danych osobowych Uczestniczek/Uczestników Konkursu jest Kolektyw Twórczy MAMYWENE.

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w celu zamieszczenia listy laureatów Konkursu.

Uczestniczkom/Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

Dane Uczestniczek/Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.).

 

§7
[PRAWA AUTORSKIE]

Uczestniczka/Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanej Pracy Konkursowej oraz prawa do rozpowszechniania opracowań tej Pracy Konkursowej, obejmujące, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, następujące pola eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet.

Każda Uczestniczka/każdy Uczestnik, wraz z dokonaniem Zgłoszenia, upoważnia Organizatora – z prawem udzielania dalszych upoważnień – do wykorzystania wszelkich Prac Konkursowych, w szczególności do wprowadzania ich do pamięci komputera lub innego urządzenia, przetwarzania oraz ich publikacji i rozpowszechniania w związku z Konkursem w okresie jego trwania i w ciągu roku po jego zakończeniu.

 

§8
[POZOSTAŁE POSTANOWIENIA]

Organizator podejmuje decyzje w sprawie:
wykluczania Uczestniczek/Uczestników Konkursu, oraz usuwania Prac Konkursowych Uczestniczek/Uczestników jeżeli decyzje te będą niezbędne do zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu oraz wyłonienia najlepszych Prac Konkursowych. Na powyżej wymienione decyzje Organizatora Uczestniczce/Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 Regulaminu.

Decyzje Organizatora, o których mowa w ust. 1 mogą zapaść w sytuacji:
naruszenia przez Uczestnika postanowień §2 ust. 6 Regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestniczek/Uczestników.

W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu na Stronie Konkursowej.

Skomentuj