Twórczość i kreatywność

with Brak komentarzy

Twórczość i kreatywność to pojęcia chętnie używane w dzisiejszym świecie. Nasz Kolektyw też jest Twórczym. Dlatego właśnie chciałabym krótko przybliżyć te pojęcia.

Twórczość to według internetowego Słownika Języka Polskiego:

„1. tworzenie czegoś, zwłaszcza dzieł sztuki; kreacyjność;
2. ogół dzieł stworzonych przez kogoś, zwłaszcza artystę lub uczonego”.[1]

Ma ona naturę antynomiczną (przeciwstawną), ponieważ m.in. wymaga zarówno niezależności jak i zaangażowania, polega na wytwarzaniu i ocenianiu rozwiązań. Także osobowość twórczą cechują różne pary cech sprzecznych jak np. inteligencja i naiwność, energiczność i zamiłowanie do ciszy i spokoju, pokora i duma. [2]

Kreatywność to „zdolność człowieka do w miarę częstego generowania nowych i wartościowych wytworów (rzeczy, idei, metod działania itd.)”[3].  Odnosi się do takich cech jak zdolność do generowania pozytywnych rzeczy, których wartość związana jest z dobrem, prawdą i pięknem, a także użytecznością techniczną.[4]

Odnosząc to do naszego Kolektywu Twórczego:  nas same i  nasze działania cechuje pewna paradoksalność – czasem są bardzo kolorowe, czasem jednolite i stonowane, staramy się przybliżać sztukę i tworzyć rzeczy użyteczne, z pokorą przyjmujemy niepowodzenia i z dumą mówimy o sukcesach! :)

/Flora

 

 

 

 

[1] http://sjp.pl/tw%C3%B3rczo%C5%9B%C4%87 dostęp z 21.07.2015 r.

[2] K. J. Szmidt, Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2005, s. 51

[3] Tamże, s. 53

[4] Tamże.

© 2017 MAMYWENE | Wszelkie prawa zastrzeżone